മഞ്ഞള്‍

 

 

Manjal

 

 

മഞ്ഞളിന്‍റെ പുതിയ ഇനങ്ങൾ

പേര്

വിളവ്‌ ഉണങ്ങിയ  മഞ്ഞള്‍ കി.ഗ്രാം./ഹെ.

കാന്തി

8.9

ശോഭ

7.0

സോണ

4.2

വര്‍ണ്ണ

4.2

സുവര്‍ണ്ണ

17.4   ടണ്‍ പച്ച  മഞ്ഞള്‍

സുഗുണ

29.3   ടണ്‍ പച്ച  മഞ്ഞള്‍

സുദര്‍ശന

28.8   ടണ്‍ പച്ച  മഞ്ഞള്‍

IISR പ്രഭ

37.5   ടണ്‍ പച്ച  മഞ്ഞള്‍

IISR കേദാരം

34.5   ടണ്‍ പച്ച  മഞ്ഞള്‍

IISR ആലപ്പി സുപ്രീം

35.4   ടണ്‍ പച്ച  മഞ്ഞള്‍

Undefined
-->