പൈനാപ്പിള്‍

 

Pineapple

ഇനങ്ങള്‍

അമൃത :-  കേരളത്തില്‍  പൈനാപ്പിള്‍ വളര്‍ത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വളര്‍ത്താം.ഉയര്‍ന്ന വിളവ്‌.കീടരോഗങ്ങള്‍ കുറവ്.ചെടികള്‍ക്ക് ഇടത്തരം വലിപ്പം.

Malayalam
-->