ചതുര പയര്‍ (Winged Beans)

Chathurapayar

ശാസ്ത്ര നാമം   : സോഫോകാര്പസ് ടെട്രഗോണോലോബസ്

വര്‍ഗ്ഗം : പയര്‍

സ്വദേശം        : മഡഗാസ്കര്‍

ചതുരപയര്‍ ഇനങ്ങള്‍

രേവതി

 

നട്ട് മൂന്ന്‌ മാസം കഴിയുമ്പോള്‍ നീല കലര്ന്നി വയലറ്റ് പൂക്കള്‍ ഉണ്ടാകും.

Malayalam
-->