സവാള

Onion

സീസണിൽ ആദ്യം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സവാള. ഇവക്കു നടുമ്പോൾ തണുപ്പും കുറെ വളര്‍ന്ന്‍ കഴിയുമ്പോൾ ചൂടും ആണ് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ. ഇവിടെ തണുപ്പ് മാറി വരുന്ന ഏപ്രിൽ മാസം ആണ് നടാൻ പറ്റിയ സമയം. 

കൃഷി ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പം, കീട ബാധ തീരെ ഇല്ല, ഉറപ്പായും നല്ല വിളവ്‌, 

സവാള നടാൻ മൂന്നു വഴികൾ ഉണ്ട്: 

1. വിത്ത് നടുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബൾബ്‌ ഉണ്ടാകാൻ നല്ലത്. അതുപോലെ പല ഇനങ്ങളും വിത്ത് ആയി മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ . 4 മാസത്തോളം എടുക്കും ഇങ്ങനെ വളര്ത്തി വിളവ്‌ എടുക്കാൻ . 

2.  ചെറിയ ചെടികൾ ആയി വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് നടുക. ചുരുക്കം ചില ഇനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നെഴ്‌സറികളിൽ കിട്ടും. 

3. ചെറിയ ബൾബ്‌ കൾ ആയി കിട്ടുന്നവ നടുക . ഇവയെ onion set എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്‌. നെഴ്‌സറികളിൽ തലേ വർഷം വിത്ത് പാകി ചെറിയ ബൾബ്‌ കൾ ആകുമ്പോൾ പറിച്ചെടുത്തു സൂക്ഷിച്ചു പിറ്റേ വർഷം നടാനായി വിൽക്കും. ഇങ്ങനെ ആണ്.വിത്ത് പോലെ അധികം ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല . ചുവപ്പ്,വെളുപ്പ്‌ മഞ്ഞ ഇങ്ങനെ മൂന്നു ഇനങ്ങൾ മാത്രം ആണ് സാധാരണ set ആയി കിട്ടുന്നത്. വിത്താണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ കിട്ടും .

Malayalam
-->