കൊത്തമര/ചീനി അമര(Cluster Beans)

Kothamara

ശാസ്ത്രനാമം   :സയമോപ്സിസ് ടെട്രഗോണോലോബ

വര്‍ഗ്ഗം : പയര്‍

സ്വദേശം      : പശ്ചിമ ആഫ്രിക്ക

ഇനങ്ങള്‍      :

നടീല്‍ രീതിയും വളപ്രയോഗവും

Planting

 

70cm x 40cm വലിപ്പത്തില്‍ തടമെടുക്കണം.                 

•             5kg ചാണകം

•             2kg ആട്ടിന്‍ കാഷ്ടം

•             1kg കോഴി വളം

•             1kg എല്ലുപൊടി

•             500gm വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക്

എന്നിവ തടങ്ങളിലിട്ട് പച്ചില കൊണ്ട് മൂടി നന്നായി നനക്കുക,ഇതിന് ശേഷം വിത്തുകള്‍ നടുക.ചെടികള്ക്ക്  താഴെ വെള്ളം കെട്ടികിടന്ന്‌ കുമിള്‍ രോഗം ബാധിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും പ്രതിവിധിയും

Insects

ഇലപേനുകള്‍,കായീച്ചകള്‍,പുകയില കഷായം,വേപ്പിന്‍ കുരുസത്ത് എന്നിവ 10 ദിവസം കൂടുമ്പോള്‍ പ്രയോഗിക്കുക.കുമിള്‍ രോഗത്തിന് ചാണകത്തില്‍ Tricho Derma കലര്ത്തി യ മിശ്രിതം ചുവട്ടില്‍ കൊടുക്കുന്നത് ഉത്തമം.

Malayalam
-->