കമുക്

ചില പൊടിക്കൈകള്‍/നാട്ടറിവുകള്‍

  • കമുക് നനച്ചു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ നന ഇടയ്ക്ക് നിര്‍ത്തരുത്. മരത്തിനു ക്ഷീണമാണ്.
  • അടയ്ക്ക വിത്തിനെടുക്കുമ്പോള്‍ ..... കൊഴിഞ്ഞ അടയ്ക്ക ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക.
Malayalam
-->